ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката за поверителност, бисквитки и Декларация за съгласие с Политиката за поверителност на Принт Хаус Груп ЕООД.
Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е приоритет, с оглед на което обработваме Вашата информация въз основа на приложимото законодателство, конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите (GDPR), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и за електронната търговия ( ЗЕТ ).
Моля, запознайте се с тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на Принт Хаус Груп ЕООД (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в 10iski.com  („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост на Принт Хаус Груп ЕООД, ЕИК 205299302, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Младост 3, къща срещу вх.1 на бл.335.

Използвайки тази интернет страница на платформата за електронна търговия вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването  на вашите лични данни в съответствие с тази политика за поверителност.

Моля да се запознаете с тази политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля да се свържете с нас на office@10iski.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Принт Хаус Груп ЕООД (по-нататък наричана за краткост „Администратор“) е Дружество с еднолична ограничена отговорност с ЕИК 205299302 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Младост 3, къща срещу вх.1 на бл.335, имейл за контакти: office@10iski.com и интернет страница: 10iski.com

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

III. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Принт Хаус Груп ЕООД събира от потребителите следната информация:
Име и фамилия, телефон за контакт, email (електронна поща), град и пощенски код, IP адрес, Информация от кукита (cookies), съгласно чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД).

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Някои от бисквитките са необходими за нормалното функциониране на 10iski.com. Доставчикът на платформата 10iski.com, не носи отговорност в случай, че интернет браузера не поддържа функции за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметените бисквитки.

Целите на обработването са, както следва: 
• Право на достъп;
• Цели на обработване на личните Ви данни;
• Право на корекция или изтриване;
• Право на ограничаване на обработването;
• Право на преносимост на данните;
• Право на възразяване;
• Право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни. 

IV. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

На основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на договора за покупко-продажба на кафе и други стоки, по който Вие сте страна, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за легитимните интереси на търговското дружество.

VI. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. „Принт Хаус Груп“ ЕООД събира, използва, предава и защитава лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните и всяко друго приложимо българско законодателство.

Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на някоя от следните категории лица:
1. Куриерски и спедиторски компании – за да осъществим доставката на желаната от Вас стока;
2. Наши доставчици на услуги (като например счетоводни компании, които да издадат фактура или осъществят други действия във връзка с нашите данъчни и/или счетоводни задължения);
3. Компетентни държавни органи – след като се уверим, че е спазена процедурата за поискването на съответната информация.
Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.). 
4. Когато посещавате и използвате платформата за електронна търговия – 10iski.com само с информационна цел, т.е. не се регистрирате и не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър и които са технически необходими, за да можем да Ви покажем уебсайта си и да гарантираме стабилност и сигурност. Прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг, система за управление на съдържанието) съгласно изискваните цели (за показване на уебсайта и настройка на неговото съдържание), съгласно Чл. 6 (1) б от ОДЗЛД.

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПЛЪГИНИ

На платформата за електронна търговия- 10iski.com e възможно използването на социални плъгини („плъгини”), по-специално бутона „Сподели” или „Сподели с приятели” на Facebook, чийто уебсайт facebook.com се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Плъгините обикновено са маркирани с логото на Facebook.
Доставчикът на социалната мрежа съхранява събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използва за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уебсайта си.

VIII. ВХОД ПРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – 10ISKI.COM

За тази цел, на страницата за регистрация или вход ще откриете съответните символи на съответните доставчици на социални мрежи, поддържани от нашия уебсайт. Преди установяване на връзка с доставчика трябва изрично да се съгласите с процеса и предаване на данни.

IX. ОНЛАЙН РЕКЛАМА

(1) Конверсия чрез Google Аds

Google Аds е решение за онлайн рекламиране, което бизнесите използват, за да популяризират продуктите и услугите си в Google Търсене, YouTube и други сайтове в мрежата. Google Ads също така дава възможност на рекламодателите да избират конкретни цели за рекламите си, като да стимулират телефонни обаждания или посещения на уебсайта.
Използването на услугите на Google Ads от платформата за електронна търговия- 10iski.com e за да привличаме внимание към нашите атрактивни предложения с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Ads) на външни сайтове.

X. ПРОВЕЖЕДАНЕ НА ИГРИ/КАМПАННИ/ТОМБОЛИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ- 10ISKI.COM
Когато участвате в игри с теглене на награди, проучвания или сходни кампании, ние използваме предоставяните от Вас лични данни за провеждане на кампанията. Допълнителна информация относно целите може да откриете в съответните правила и условия на кампанията.
Предоставянето на личните Ви данни е необходимо с цел изпълнение на договора. Не сте задължени да предоставяте личните си данни. Ако личните Ви данни не бъдат предоставени, не можете да участвате в кампанията.
Допълнителна информация може да откриете в съответните правила и условия на кампанията.
Законово основание: Чл. 6 (1) б от ОДЗЛД.

XI. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме Вашите лични данни за срока, необходим за изпълнението на Вашата поръчка, както и 12 (дванадесет месеца) след това.

Следва да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Следва да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в други носители на счетоводна информация, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

XII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ (GDPR)

1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. 
2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 
5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване. 
6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. 
7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg). 

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

Close Количка
Close Любими
Последно разглеждани Close
Close

Close
Навигация
Категории